Kontakt:       Viniční usedlost Vila Mazanka, Zvonařovská 13, Praha 8       604 593 616     sasa.lucie@seznam.cz       

Poučení o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Mgr. Alexandra Lammelová, IČ 76277739, se sídlem Kovanecká 2284/25, Praha 9, webová stránka: www.psychoterapievpraze.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Alexandra Lammelová. Kontaktní údaje pověřence: sasa.lucie@seznam.cz.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Mgr. Alexandra Lammelová zpracovává osobní údaje poskytnuté klientem v rámci konzultace a dále prostřednictvím vzájemné komunikace. Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména osobní údaje běžné: jméno a příjmení, jestliže konzultace není poskytnuta anonymně, případně akademický titul, telefonní číslo, a osobní údaje citlivé: bližší informace o osobním životě.

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

Účelem zpracování výše uvedených osobních údajů klienta ze strany správce je uzavření smlouvy o poskytování terapeutických služeb a řádného poskytování terapeutických služeb.

V rámci těchto účelů zpracování tak bude ke zpracování osobních údajů docházet zejména:

  • pro potřebu sjednávání konzultací,
  • pro potřebu psaní poznámek z průběhu konzultací, (poznámky napomáhají kontinuitě spolupráce),

a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, který Mgr. Alexandře Lammelové klient poskytne ústně a konkludentně, a dále

  • v souvislosti s plněním právních povinností Mgr. Alexandry Lammelové, jak jsou, případně budou stanoveny právními předpisy České republiky a/nebo EU, nebo
  • pokud to bude nezbytné k ochraně práv, právních nároků a oprávněných zájmů Mgr. Alexandry Lammelové dle příslušných právních předpisů České republiky a/nebo EU.

Zdroje osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od klientů, a to zejména v souvislosti s uzavřením ústní smlouvy o poskytování terapeutických služeb, a dále v rámci vzájemné komunikace (především e-mailové, telefonnické), a z jiných podkladů a dokumentů, které klient Mgr. Alexandře Lammelové poskytne.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a klient má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat písemným oznámením zaslaným na adresu Mgr. Alexandry Lammelové nebo na její e-mailovou adresu, jak jsou uvedeny výše.

Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno Mgr. Alexandře Lammelové, může tato zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků, jak jsou popsány výše.

Případným odvoláním souhlasu klienta není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Zpřístupnění údajů jiným osobám – prolomení mlčenlivosti

Běžné i citlivé osobní údaje jsou chráněny institutem mlčenlivosti, ale mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.), tzv. prolomení mlčenlivosti. K tomuto může dojít v případě, že se jedná o nezletilé děti nebo o případy ohrožení osoby klienta či dalších osob. Za takových okolností je oznamovací povinnost a povinnost překazit trestný čin (viz § 167 a 168 trestního zákona) nadřazena terapeutově mlčenlivosti.

O prolomení mlčenlivosti Mgr. Alexandra Lammelová klienta vyrozumí, jestliže jsou dostupné kontaktní údaje.

Období, pro které subjekt souhlasí se zpracováním a doba uložení osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů klienta je Mgr. Alexandře Lammelové udělen na dobu trvání spolupráce mezi nimi na základě ústní smlouvy o poskytování terapeutických služeb, a jejich následné uchování po dobu 2 let (stanoveno etickým kodexem České asociace pro psychoterapii, jíž je Mgr. Alexandra Lammelová členem).

Období, pro které je souhlas udělen, končí také odvoláním souhlasu.

Osobní údaje budou zpracovávány a uloženy po dobu výše uvedenou. Poté, co taková doba uplyne, Mgr. Alexandra Lammelová citlivé údaje skartuje v souladu s § 5 zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v pozdějších zněních.

Proč jsou pro nás Vámi udělené osobní údaje nezbytné

Poskytnutí Vašich citlivých osobních údajů je nezbytnou podmínkou z hlediska spolupráce při poskytování terapeutických služeb. Co se týče identifikačních osobních údajů, je jejich poskytnutí otázkou vaší vůle, pro terapeutickou práci nejsou podmínkou. Z kontaktních údajů je potřeba poskytnout telefonní číslo nebo obdobný kontaktní údaj, aby bylo možné zajistit komunikaci v případě změn v termínu.

Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Z. o ochraně osobních údajů: Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Mgr. Alexandra Lammelová povinna tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

Ochrana práv § 21 Z. o ochraně osobních údajů: Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).

Dle Nařízení má subjekt údajů zejména tyto práva:

  • Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od Mgr. Alexandry Lammelové potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.
  • Právo na opravu a výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat Mgr. Alexandru Lammelovou o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů.
  • Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést u Mgr. Alexandry Lammelové námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů Mgr. Alexandry Lammelové nebo jiných osob (dle Nařízení), oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků Mgr. Alexandry Lammelové.
  • Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od Mgr Alexandry Lammelové a předat je jinému správci osobních údajů.
  • Právo podat stížnost u dozorového úřadu: V jakékoliv záležitosti týkající se zpracování osobních údajů má subjekt, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení, právo podat stížnost u dozorového úřadu. Tímto je pro subjekty s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem v Praze, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 111.